Uncategorized

Xây dựng quê hương Lấp Vò anh hùng ngày càng giàu đẹp

ĐTO – Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, kế thừa những thành tựu quan trọng của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Lấp Vò chủ động, sáng tạo, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội. Để hiểu thêm những mục tiêu và quyết tâm xây dựng huyện Lấp Vò đạt chuẩn nông thôn mới và định hướng đầu tư phát triển lên thị xã Lấp Vò, chúng tôi đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lấp Vò về vấn đề này.

Huyện Lấp Vò hoàn thiện chuỗi đô thị theo hướng phát triển huyện lên thị xã Lấp Vò (ảnh CTV)

Phóng viên: Thưa đồng chí, được biết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Lấp Vò đã thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra. Đồng chí có thể cho biết những giải pháp được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Lấp Vò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện như thế nào?

Đồng chí Bùi Văn Thành: Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sắp xếp, tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả. Cùng với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, đề án của tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa thành đề án, kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đồng thời triển khai quán triệt đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện thực hiện, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm theo lộ trình kế hoạch đề ra; giải quyết chính sách, phân công lại 110 biên chế hợp đồng ở ngành huyện. Thực hiện quan điểm Đảng thống nhất trực tiếp lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các quy trình về công tác cán bộ, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển, sắp xếp, bố trí và cho cán bộ nghỉ hưu đối với 107 đồng chí. Việc luân chuyển, sắp xếp cán bộ đã góp phần khắc phục được biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, tâm lý thỏa mãn, trì trệ của một số cán bộ không chịu nỗ lực học tập, cống hiến… Định kỳ, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp huyện Lấp Vò phát huy lợi thế của địa phương. Ảnh: Thảo Nguyên

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, công tác dân vận. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền năng động, quản lý hiệu lực, hiệu quả. Quy hoạch, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các xã ven sông Tiền. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, sớm hoàn thành các tiêu chí huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp dọc tuyến ĐT 852, ĐT 852B, cụm công nghiệp Bắc sông Xáng Lấp Vò và tuyến sông Hậu. Đồng thời xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển thương mại – dịch vụ Trung tâm xã Long Hưng A, xã Tân Mỹ và dọc tuyến ĐT 849, hoàn thiện chuỗi đô thị theo hướng đầu tư phát triển huyện lên thị xã Lấp Vò… Với phương châm “Dân chủ – Đoàn kết – Trí tuệ – Đột phá – Phát triển”, Đảng bộ huyện Lấp Vò quyết tâm đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn chung tay xây dựng quê hương Lấp Vò anh hùng ngày càng giàu đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *